sobota, 28 czerwca 2014

Holiday!

Witam w słoneczną sobotę, w pierwszy dzień kolejki 1/8 finału Mundial 2014, w 179. dniu roku, w pierwszy dzień wakacji i na początku (mam nadzieję) bardzo udanego weekendu.

Przemierzając wczoraj miasto wszyscy mogliśmy zauważyć tłumy czarno-białych istotek z dyplomami w ręku, bądź kwiatkiem dla wychowawczyni. Taki widok znów obudził we mnie tęsknotę i chęć powrotu do czasów kiedy to ja biegłam na zakończenie roku, a potem na pierwsze wakacyjne lody. Ale nie tylko o tym pomyślałam. Zdałam sobie sprawę, że z resztą jak co roku, wciąż nie zaplanowałam wakacji. Inaczej. Moim planem na wakacje, jest znaleźć ofertę last minute i z dnia na dzień wylecieć w podróż. To będzie moja pierwsza historia gdy biuro podróży organizuje mój wyjazd. W związku z czym, postanowiłam się nieco rozeznać jak wygląda ten rynek. Komu można zaufać. 

W pierwszym kroku znalazłam więc w sieci ranking zaufanych firm:

1. Itaka http://www.itaka.pl/

2. Rainbow Tours http://www.rainbowtours.pl

3. TUI Poland  http://www.tui.pl                                  

4. Wezyr Holidays http://www.wezyrholidays.pl/

5. Neckermann http://www.neckermann.pl/

6. Grecos http://www.grecos.pl/

7. Sun & Fun http://www.sunfun.pl/

8. Exim Tours http://www.eximtours.pl/

9. Alfa Star http://alfastar.pl/

10 .LogosTour http://logostour.pl/Następnie po kolei odwiedzałam poszczególne strony kolejnych biur i przeglądałam oferty last minute. Jednak po kilkunastu przejrzanych ofertach uznałam, że potrzebuję jakiejś solidnej porównywarki cen, atrakcji, uwzględnionego wyżywienia itd. Więc trafiłam na stronę www.fly.pl gdzie mogłam po wpisaniu odpowiedniego filtru odnaleźć interesujące mnie propozycje. Teraz pozostaje już tylko czekać do początku września i wybrać  najlepszą dla mnie ofertę.

Pozostaje jeszcze kilka innych pozycji w planie wakacyjnej podróży. Walizka - mam ochotę nabyć ładną, designerską ;) WYMARZONA  *.*

from Anna Dello Russo

Czym jeszcze powinnam się zainteresować przed wyjazdem? Kolejną myślą jest skompletowanie letniej szafy, co już powoli zaczęłam, z resztą to sama przyjemność. Towarzystwo też jakże ważne, więc oprócz mojego mężczyzny jadą z nami nasi przyjaciele. Na tydzień przed wyjazdem zacznę robić listę niezbędnych rzeczy w stylu szczoteczka, suszarka, krem do opalania itd (znając mnie zawsze o czymś zapomnę).

Najważniejsze to jednak zabrać ze sobą dobry humor, odpuścić sobie nerwy, stresy, nawet gdy nie wszystko idzie po myśli. Wakacje wykorzystajmy jako odskocznię od szarej rzeczywistości, jako pełen relaks i wypoczynek. Nie dajmy się ponieść negatywnym emocjom, nie kłóćmy się, a wrócimy pełni pozytywnej energii. Te wakacje mam zamiar zaliczyć do tych najlepszych ;)

Te piosenki, a raczej teledyski, zawsze wprowadzają mnie w wakacyjny nastrój. Aloha!


Welcome to sunny Saturday, the first day of the round 1/8 finals World Cup 2014 in the 179th day of the year, on the first day of the holiday and the beginning of (hopefully) a very nice weekend.

Passing through town yesterday, all we have seen crowds of black and white children with diplomas in hand, or a flower for the teacher. This view again awakened in me a longing and desire to return to the days when I was running at the end of the year, then the first holiday ice cream. But not only that, I thought. I realized that the rest, as every year, we still do not have planned holidays. Otherwise. My plan for the holidays, is to find a last minute deal from day to day to fly out on a journey. This will be my first story when the travel agency organizing my trip. Because of that, I decided to somewhat discern how this market. Who can you trust.
 
In the first step, so I found on the web a trusted companies rank:

1.Itaka http://www.itaka.pl/
2.Rainbow Tours http://www.rainbowtours.pl
3.TUI Poland  http://www.tui.pl                                  
4.Wezyr Holidays http://www.wezyrholidays.pl/
5.Neckermann http://www.neckermann.pl/
6.Grecos http://www.grecos.pl/
7.Sun & Fun http://www.sunfun.pl/
8.Exim Tours http://www.eximtours.pl/
9.Alfa Star http://alfastar.pl/
10.LogosTour http://logostour.pl/

Then I visited each page of another office and looked through last minute offers. However, after a dozen of the revised offers, I decided that I need some solid price comparison, attractions, taken into account food etc. So I found a website www.fly.pl and wrote entering the appropriate filter to find me interesting proposals. What remains now is to wait until the beginning of September, and choose the best deal for me.

There is still a few other items in the foreground holiday trip. Suitcase - I want to purchase a nice, designer;) MY DREAM *. *

from Anna Dello Russo

What else should I be interested in before you go? Another thought is compiling a summer wardrobe, which has slowly started, with the rest of is a pleasure. The Society also how important, so in addition to my man go with us, our friends. A week before departure, I start to do a list of necessary things like a toothbrush, hair, sunscreen, etc (knowing me always forget something).

Most important, however, bring a good mood, let go of your nerves, stress, even when things do not go according to the plan. Holiday's use as a springboard from reality, as full of relaxation and recreation. Let's not get carried away by negative emotions, Let's not fight, and come back full of positive energy. These holidays I am going to include the best ones;)

These songs, music videos and more, always put me in a holiday mood. Aloha!


:*

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz